Diabetes mellitus i-pocketcards 2011 (iOS)

DM-pocketcards-2011_App-Icon_iOSDiabetes mellitus i-pocketcards 2011 (iOS)

nur 3.99 EUR

mehr

Ernährung bei Typ-2-Diabetes (iOS)

Ernährung bei Typ-2-Diabetes (iOS)

nur 2.99 EUR

mehr

Leben mit Hashimoto-Thyreoiditis (iOS)

Leben mit Hashimoto-Thyreoiditis (iOS)

nur 2.99 EUR

mehr

Leben mit Typ-2-Diabetes (iOS)

Leben mit Typ-2-Diabetes (iOS)

nur 2.99 EUR

mehr

z: DDG Pocket Guidelines (iOS)

DDG-Pocket-Guidelines_App-IconDDG Pocket Guidelines (iOS)
kostenlos

mehr

z: Gesundheits-Pass Diabetes (iOS)

Gesundheits-Pass-Diabetes_App-Icon_2014-08Gesundheits-Pass Diabetes (iOS)

kostenlos

mehr